Jump to content
Sign in to follow this  
Sabi

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKA IR PROGRAMA

Recommended Posts

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKA IR PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, kiekvienais metais, apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku, turi teisę du kartus mėginti laikyti medžioklės egzaminą.

2. Medžioklės egzaminą sudaro teorinis ir šaudymo egzaminai, kurių seką nustato Komisija. Abiejų egzaminų rezultatai fiksuojami Komisijos posėdžio protokoluose (1 ir 2 priedai), kuriuos pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę egzamine. Pagal šiuos protokolus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims išduodami medžiotojo bilietai.

3. Komisija, dalyvaujant ne mažiau kaip trims jos nariams, išklausiusi egzaminuojamojo atsakymus į visus jam tekusio teorinio egzamino bilieto klausimus, kolegialiai įvertina ir sprendžia, įskaityti ar neįskaityti egzaminą. Egzaminavimą galima nutraukti, jeigu egzaminuojamasis neatsako arba neteisingai atsako į tris klausimus. Ypatingas dėmesys kreipiamas į saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų išmanymą.

4. Egzaminavimo tvarką (egzaminą priima visa Komisija ar jos nariai pasiskirsto pagal klausimų profilį ir kompetenciją atskirose srityse, taip pat atsakymų pateikimo formą bei kitus organizacinius klausimus), atsižvelgdama į Komisijos dydį bei sudėtį, nustato pati Komisija, įteisindama tai savo protokolu.

II. TEORINIO EGZAMINO PROGRAMA

1 bilietas

1. Medžioklės reikšmė įvairiuose žmonių visuomenės vystymosi etapuose. Medžioklės istorija Lietuvoje.

2. Briedis: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui.

3. Laukinės žąsys (išskyrus rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą): išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai.

4. Medžioklėje naudojami įrankiai ir priemonės.

5. Medžioklinių šautuvų klasifikacija.

6. Medžioklinio šuns pasirinkimas, įsigijimas, priežiūra, mokymas.

7. Įvairių kraštovaizdžio komponentų (miškų, pelkių, laukų, žemės ūkio naudmenų ir kt.) įtaka medžiojamosios faunos gausumui.

8. Draudžiami Lietuvoje medžioti žvėrys ir paukščiai.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Kada užtaisomas medžioklinis šautuvas? Atsargumo priemonės užtaisant medžioklinį šautuvą.

2. Koks atstumas laikomas pavojingu šaudant iš medžioklinio šautuvo, užtaisyto kulkomis (lygiavamzdžio ir graižtvinio), grankulkėmis, stambiais ir smulkiais šratais?

3. Galimos šūvių kryptys iš pagrindinės linijos, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose. Kur tokiu atveju statomi kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai?

4. Saugaus elgesio reikalavimai medžiojant paukščius.

5. Medžioklės vadovo elgesys, įvykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam su Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimu.

2 bilietas

1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, jos istorija, kitos Lietuvos medžiotojų visuomeninės organizacijos, tarptautinės medžiotojų organizacijos.

2. Taurusis elnias: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui.

3. Laukinės antys (išskyrus rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą), laukiai: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai.

4. Medžioklės būdai.

5. Lygiavamzdis šautuvas, jo dalys.

6. Kurtai ir skalikai, jų veislės, naudojimas medžioklei.

7. Ūkinės žmonių veiklos įtaka medžiojamiesiems gyvūnams.

8. Draudžiami Lietuvoje medžioklės būdai, priemonės, įrankiai.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Kaip saugomas šautuvas ne medžioklės metu?

2. Saugaus elgesio reikalavimai prišaudant medžioklinius šautuvus.

3. Užtaisyto medžioklinio šautuvo padėtis medžioklės metu.

4. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir kairiajame flange.

5. Kaip ir kada galima ieškoti pašauto žvėries?

3 bilietas

1. Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą.

2. Stirna: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui.

3. Kurapka, fazanas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai.

4. Gyvūnų elgsenos panaudojimas juos medžiojant (paros aktyvumas, ruja, tuoktuvinis elgesys, reakcija į sužeidimą ir t.t.).

5. Graižtvinis šautuvas, jo dalys.

6. Pėdsekiai šunys, jų veislės, naudojimas medžioklei. Kitos šunų, naudojamų kaip pėdsekiai, veislės.

7. Medžiojamųjų gyvūnų apskaita, jos metodai.

8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su medžioklės įrankių ir priemonių naudojimu medžioklės plotuose.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Kokiomis aplinkybėmis negalima šaudyti?

2. Kaip elgtis, jei šautuvas, nuspaudus gaiduką, neiššauna?

3. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir dešiniajame flange.

4. Kada galima ir kada negalima šaudyti į varovų pusę?

5. Saugaus elgesio reikalavimai medžiojant iš bokštelių.

4 bilietas

1. Teisė medžioti, medžioklės plotų vienetai ir teisės naudoti juose medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikimo tvarka, medžioklės produkcijos panaudojimas.

2. Dėmėtasis elnias, danielius, muflonas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas.

3. Laukiniai karveliai (išskyrus rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą): išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai.

4. Atrankinė kanopinių žvėrių medžioklė.

5. Šaudmenys lygiavamzdžiams ir graižtviniams šautuvams.

6. Laikos, jų veislės, naudojimas medžioklei.

7. Kanopinių žvėrių tankumo normos, medžiojamųjų gyvūnų daroma žala ir apsaugos priemonės.

8. Draudžiami Lietuvoje naudoti medžiokliniai šautuvai.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Ar galima perduoti šautuvą asmenims, neturintiems teisės medžioti, kitiems medžiotojams?

2. Ar galima šaudyti vienu metu iš dviejų šautuvo vamzdžių?

3. Ar galima pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje?

4. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. Kur statomas pirmasis flanginis medžiotojas?

5. Saugaus elgesio reikalavimai, medžiojant kiškius laukuose.

5 bilietas

1. Medžioklės eiga, medžioklės dokumentai, medžiotojo dokumentai.

2. Pilkasis kiškis: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, poveikis žemės ir miškų ūkiui.

3. Slanka, perkūno oželis: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, medžioklės terminai ir būdai.

4. Medžioklės inventorius (žiūronai, medžiokliniai peiliai, vilbynės, medžiotojo apranga ir kt.).

5. Medžioklinio šautuvo pasirinkimas ir įsigijimas.

6. Terjerai ir taksai, jų veislės, naudojimas medžioklei.

7. Miškų ūkyje galimi darbai, gerinantys gyvenimo sąlygas medžiojamiesiems gyvūnams.

8. Šautuvai ir šaudmenys, draudžiami naudoti kanopinių žvėrių medžioklėse.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Kur turi būti nukreipti šautuvo vamzdžiai: a) stovint medžiotojų linijoje medžioklių su varovais metu; B) medžiojant grandine; c) medžiojant iš bokštelių; d) esant medžiotojų susirinkimo vietose?

2. Saugaus elgesio reikalavimai vežant medžioklinius šautuvus.

3. Ar galima šaudyti sėdint, klūpant ir gulomis?

4. Ką daryti, jeigu iš šautuvo lizdo nesiseka išimti šovinių?

5. Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose.

6 bilietas

1. Pagrindinės ekologijos sąvokos.

2. Medžiojamiesiems gyvūnams priskiriami, tačiau į Raudonąją knyga įtraukti arba uždrausti medžioti žvėrys – stumbras, rudoji meška, lūšis, baltasis kiškis, ūdra, europinė audinė: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, nykimo priežastys, apsaugos būdai ir priemonės.

3. Paukščiai, kurių skaičių būtina reguliuoti: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai.

4. Pirminis žvėrių išdorojimas. Pirminio žvėrių išdorojimo aikštelės.

5. Lygiavamzdžio ir graižtvinio šautuvo prišaudymas ir šaudymas iš jų medžioklės metu.

6. Paukštiniai šunys, jų veislės, naudojimas medžioklei.

7. Ramybės zonos, remizės, pašariniai laukeliai, pašariniai augalai.

8. Medžioklės taisyklių draudimai, susiję su medžioklės produkcijos naudojimu.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Ką reikia patikrinti, paėmus į rankas medžioklinį šautuvą?

2. Galimos šūvių kryptys iš pagrindinės linijos, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose. Kur tokiu atveju statomi kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai?

3. Kaip elgtis su medžiokliniu šautuvu: a) šokant per upelį, B) einant per slidų lieptą, c) lipant per tvorą?

4. Ar galima turėti šautuvą ir šaudyti varovų linijoje einantiems medžiotojams?

5. Kokių priemonių turi imtis medžioklės vadovas, jeigu kai kurie medžiotojai nesilaiko Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų?

7 bilietas

1. Valstybinė aplinkos apsaugos struktūra Lietuvoje.

2. Vilkas, lapė, mangutas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ūkiui ir medžiojamiesiems gyvūnams, jų reikšmė platinant užkrečiamąsias ligas.

3. Medžiojamiesiems gyvūnams priskiriami, tačiau į Raudonąją knygą įtraukti arba uždrausti medžioti paukščiai – laukinės žąsys, laukinės antys, laukiniai karveliai, jerubė, kurtinys, tetervinas, putpelė: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, nykimo priežastys, apsaugos būdai ir priemonės.

4. Veterinariniai reikalavimai medžioklei. Būdingiausios medžiojamųjų žvėrių ir paukščių ligos.

5. Medžioklinio šautuvo laikymas ir priežiūra.

6. Medžioklėje naudojami plėšrieji paukščiai.

7. Medžiojamųjų gyvūnų išsaugojimo priemonės žemės ūkio darbų metu.

8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su veterinariniais reikalavimais.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir kairiajame flange.

2. Ar galima šauti žvėrį, atbėgusį prie medžiotojų linijos prieš prasidedant varymui?

3. Dėl kokių priežasčių būtina nutraukti medžioklę?

4. Kada galima pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje ir: a) prieiti prie nušauto ar sužeisto žvėries; B) persekioti sužeistą žvėrį?

5. Saugus elgesys su medžiokliniu šautuvu pervažiuojant iš vienos medžioklės vietos į kitą.

8 bilietas

1. Saugomos teritorijos (rezervatai, valstybiniai parkai, draustiniai ir kt.).

2. Barsukas, miškinė kiaunė, akmeninė kiaunė, kanadinė audinė, juodasis šeškas: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas.

3. Lietuvoje gyvenantys plėšrieji paukščiai. Trumpa rūšių apžvalga.

4. Medžioklės trofėjai, jų paruošimas, vertinimas, medžioklės trofėjų apžiūros ir parodos.

5. Medžiokliniai lankai ir arbaletai.

6. Medžioklinių šunų lauko bandymai, apžiūros, parodos.

7. Medžiojamųjų gyvūnų globa žiemą.

8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su medžiojamosios faunos ir medžioklinių įrengimų apsauga.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Kaip elgtis išardant arba sudedant medžioklinį šautuvą?

2. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir dešiniajame flange.

3. Medžioklinio šautuvo padėtis pereinant iš vienos medžioklės vietos į kitą, kai lyja arba sninga.

4. Kaip turi būti įrengtas žvėrių tykojimo bokštelis?

5. Kokiame aukštyje galima šaudyti prie vandens telkinio pakrantės skrendančius paukščius?

9 bilietas

1. Lietuvos Raudonoji knyga, gyvūnai, įtraukti į Raudonąją knygą.

2. Šernas: išvaizda, amžiaus nustatymas, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, trofėjai ir jų paruošimas, poveikis žemės ir miškų ūkiui. Šernų platinamos užkrečiamos ligos.

3. Labiausiai Lietuvoje paplitusios nemedžiojamų paukščių rūšys.

4. Medžioklės tradicijos ir etika.

5. Lygiavamzdžio šautuvo šovinių užtaisymas.

6. Paukščiai viliokliai.

7. Biotechniniai įrengimai.

8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių draudimai, susiję su elninių žvėrių patinų medžiokle.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Kada galima išlipti iš žvėrių tykojimo bokštelio?

2. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. Kur statomas pirmasis flanginis medžiotojas?

3. Saugaus elgesio ypatumai medžiojant žiemą.

4. Ką reikia patikrinti įtartino (silpno, užsitęsusio) šūvio atveju?

5. Kaip reikia elgtis persekiojant ir pribaigiant sužeistą žvėrį?

10 bilietas

1. Priešgaisrinė ir sanitarinė miškų apsauga.

2. Bebras, ondatra: išvaizda, gyvenamoji aplinka, mityba, veisimasis, gyvenimo būdas, pėdsakai, medžioklės terminai ir būdai, poveikis žemės ir miškų ūkiui.

3. Labiausiai Lietuvoje paplitę nemedžiojamų žvėrių rūšys.

4. Kailių lupimo būdai ir jų pirminis paruošimas.

5. Medžioklinių šautuvų sistemos, juos gaminančios firmos, optiniai taikikliai.

6. Medžioklei naudojami gyvūnai.

7. Gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija, veisimas nelaisvėje.

8. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių laikymosi kontrolė.

Saugus elgesys medžioklėje.

1. Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose.

2. Saugus elgesys, šaudant iš medžioklinio šautuvo (lygiavamzdžio ir graižtvinio) kulkomis.

3. Bokštelių išdėstymas ir medžiotojų pasiskirstymas tykojant žvėrių.

4. Saugus elgesys medžiojant prie kelių.

5. Saugus elgesys sėlinant.

III. ŠAUDYMO EGZAMINO PROGRAMA

1. Šaudymo egzaminą priima ne mažiau kaip trys Komisijos nariai. Šio egzamino metu stojantysis į medžiotojus privalo pademonstruoti, kad moka elgtis su šautuvu, moka jį išardyti ir surinkti, užtaisyti, atlikdamas šaudymo pratimą, laikosi saugaus elgesio reikalavimų. Nesugebantiems įvykdyti šių pradinių reikalavimų neleidžiama toliau dalyvauti egzamine.

2. Praktinio šaudymo egzamine galima naudoti du pratimus: „šaudymas į bėgantį šerną“ arba „šaudymas į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame stende. Konkretų pratimą pagal turimas galimybes, atsižvelgdama į egzaminuojamųjų pageidavimus, pasirenka Komisija.

3. Naudojant pratimą „šaudymas į bėgantį šerną“, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkis šūvius. Egzaminas yra išlaikytas, jeigu egzaminuojamasis, šaudydamas iš standartinės padėties kulkomis, nors vienoje serijoje tris kartus pataiko į šerno siluetą.

4. Naudojant pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende, egzaminuojamajam leidžiama atlikti dvi šaudymo serijas po penkiolika šūvių. Lėkštelės skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto. Egzaminas įskaitomas, jeigu egzaminuojamasis nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip septynias lėkšteles.

TEORINIO MEDŽIOKLĖS EGZAMINO PROTOKOLAS.pdf

TEORINIO MEDŽIOKLĖS EGZAMINO PROTOKOLAS.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Medžiotojų egzaminas. Ar kiekvienas jį galėtų išlaikyti?

Mindaugas Drigotas, www.GRYNAS.lt

2011 m.

Vis daugiau lietuvių į miškus išsiruošia ne tik pailsėti, grybauti ar uogauti. Žmonių, norinčių užsiimti medžiokle, gretos auga. Visi norintys medžioti privalo turėti medžiotojo pažymėjimus. Tačiau gamtosaugininkai tikina, kad didelė dalis medžioja be pažymėjimų ar net ir juos turėdami nevengia grubiai pažeisti medžioklės taisyklių.

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (GGAI) viršininkas ir komisijos pirmininkas Artūras Vaickus GRYNAS.lt papasakojo apie egzaminą, kurį turi išlaikyti asmenys, norintys gauti medžiotojo pažymėjimą.

„Egzaminas yra suskirstytas į 2 dalis – teorinis egzaminas, į kurį įeina 20 saugaus elgesio klausimų ir 50 klausimų iš biologijos pasiruošimo, bei šaudymas. Pirmus 20 saugaus elgesio klausimų pretendentai į medžiotojus, turėtų atsakyti 90 proc. tikslumu. Tuomet jiems leidžiama spręsti biologijos klausimyną. Į jį reikia atsakyti nemažiau 70 proc. tikslumu. Jei pavyksta, tada laiko šaudymo egzaminą. Pretendentai šaudo į bėgantį šerno taikinį“, – kalbėjo komisijos pirmininkas A. Vaickus.

Koją pakiša biologija

Pasiteiravus, kokie klausimai būsimiesiems medžiotojams kebliausi, A. Vaickus pastebi, kad didžiausia bėda – biologijos klausimai.

„Tikrų biologijos vaikų nėra daug. Kas stropiai nelanko medžiotojų kursų, tas prastai išlaiko egzaminus. Šiemet pirmą kartą Alytaus regione buvę 4 pretendentai neišlaikė šaudymo egzamino. Du iš jų prisipažino šautuvą į rankas paėmę pirmą kartą egzamino metu“, – teigė A. Vaickus.

Nauja egzaminų sistema

Šiemet Alytaus RAAD teritorijoje buvo paruošta ir pažymėjimus, liudijančius apie medžioklės teorijos kursų sėkmingą baigimą, gavo 178 asmenys. Daugelis jų bandė laikyti egzaminą, po kurio išlaikymo būtų išduotas medžiotojo bilietas. 38 asmenys neišlaikė egzamino.

„Kai nebuvo kompiuterizuotos sistemos, neišlaikydavo 1-2 asmenys. Seniau egzaminas vykdavo diskutuojant su egzaminuotoju, užduodant klausimus norinčiam gauti medžiotojo bilietą. Dabar viską daro kompiuterinė sistema, iš 4 pateiktų atsakymo variantų tik 1 būna teisingas. Patys egzaminai yra ruošiami daugiau nei vieną kartą per metus“, – apie egzamino subtilybes užsiminė komisijos pirmininkas.

Teorines užduotis rengia Aplinkos ministerijos atstovai kartu su visuomeninėmis organizacijomis.

Medžioklė - ilgam

A. Vaickus teigė, kad medžiotojo bilietas gaunamas visam laikui.

„Duomenys pateikiami medžiotojo biliete, juo galima naudotis 25 metus. Vėliau jį reikia pakeisti. Kas 5 metus reikia išlaikyti medžiotojų saugos egzamino žinių patikrinimą.“

Paklaustas, ar būna atvejų, kuomet pažymėjimai atimami iš medžiotojų, A. Vaickus tvirtino, kad tokių problemų pasitaiko.

„Iš žmonių, ignoruojančių medžioklės taisykles ir šiurkščiai jas pažeidžiančių, medžiotojo bilietas gali būti atimtas nuo 2 iki 4 metų. Taip pat konfiskuojamas ir medžiotojo ginklas“, – apie pažeidimus kalbėjo GGAI viršininkas.

Skaitykite daugiau: http://www.grynas.lt/aplinka/medziotoju-egzaminas-ar-kiekvienas-ji-galetu-islaikyti.d?id=48426751#ixzz1uB0PKMV3

Share this post


Link to post
Share on other sites

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS IR PROGRAMOS IR MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-732

Vilnius

1. P a k e i č i u Medžioklės egzamino tvarką ir programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2008, Nr. 135-5271), ir išdėstau ją nauja redakcija.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Aplinkos ministras

Gediminas Kazlauskas

Parengė

Jolanta Urbelionytė

2009-11-26

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. 510

(Lietuvos Respublikos aplinkos minstro 2009 m. gruodžio 2 d.

įsakymo Nr. D1-732 redakcija)

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašas nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką.

2. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku turi teisę laikyti Medžioklės egzaminą.

3. Medžioklės egzaminą sudaro teorijos egzaminas ir šaudymo egzaminas. Pirmiausiai laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – šaudymo egzaminas.

4. Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės egzamino teorijos egzamino protokole (1 priedas). Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės egzamino šaudymo egzamino protokole (2 priedas). Minėtus protokolus pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę egzaminuose. Egzaminus priima ne mažiau kaip trys Komisijos nariai.

5. Prieš pradedant laikyti Medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminus, Komisija privalo:

5.1. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo tapatybę;

5.2. supažindinti egzaminuojamąjį (-uosius) su egzamino sąlygomis ir tvarka.

6. Pagal 4 punkte nurodytus protokolus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išlaikiusiems Medžioklės egzaminą asmenims išduodami Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietai.

7. Jei egzaminuojamasis neišlaiko kurios nors Medžioklės egzamino dalies, pakartotinai laikyti šią dalį leidžiama kitu Komisijos paskirtu laiku.

II. TEORIJOS EGZAMINAS

8. Teorijos egzamino metu tikrinamos ir vertinamos egzaminuojamojo teorinės žinios.

9. Teorijos egzaminas laikomas kompiuteriu. Egzaminuojamiesiems sudaroma galimybė prieš teorijos egzaminą susipažinti su egzaminavimo programos veikimo principu.

10. Teorijos egzamino metu kiekvienam egzaminuojamam asmeniui suteikiami individualūs prisijungimo vardai ir vienkartiniai slaptažodžiai (slaptažodžiai - galiojantys tik vienam prisijungimui). Egzaminuojamajam pateikiamas testas su pasirenkamais atsakymais. Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines programines priemones.

11. Teorijos egzamino klausimus tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Teorijos egzamino klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.

12. Testą sudaro 2 dalys. Iš viso 70 klausimų:

12.1. pirmoji dalis: 20 klausimų iš saugaus elgesio medžioklėje (įskaitant ir saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacijas) reikalavimų;

12.2. antroji dalis: 50 klausimų iš kitų 11 punkte nurodytos programos temų.

13. Testui spręsti skiriamos 45 minutės: 15 minučių pirmajai daliai ir 30 minučių antrajai daliai. Pasibaigus skirtajam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas.

14. Neišlaikius testo pirmosios dalies, laikyti testo antrosios dalies neleidžiama. Neišlaikius testo antrosios dalies, teorijos egzaminas laikomas iš naujo.

15. Testo pirmoji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų pateiktų klausimų.

16. Testo antroji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 70 procentų pateiktų klausimų.

17. Jei atsakinėdamas į testo klausimus egzaminuojamasis naudojasi literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis arba kalbasi su kitais asmenimis, šio asmens teorijos egzaminas nutraukiamas, o egzamino rezultatas įvertinamas neigiamai.

18. Jei teorijos egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, teorinio egzamino rezultatas anuliuojamas, o teorijos egzaminas laikomas iš naujo.

III. ŠAUDYMO EGZAMINAS

19. Šaudymo egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo praktiniai medžiojimo įgūdžiai.

20. Šio egzamino metu stojantysis į medžiotojus privalo pademonstruoti, kad moka elgtis su šautuvu, moka jį užtaisyti, atlikdamas šaudymo pratimą, laikosi saugaus elgesio reikalavimų. Nesugebantiems įvykdyti šių pradinių reikalavimų neleidžiama toliau dalyvauti šaudymo egzamine.

21. Šaudymo egzaminas laikomas atliekant vieną iš nurodytų pratimų: „šaudymas į bėgantį šerną“ arba „šaudymas į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame stende. Konkretų pratimą pagal turimas galimybes pasirenka Komisija.

22. Atlikdamas pratimą „šaudymas į bėgantį šerną“, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkis šūvius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis, šaudydamas iš standartinės padėties (stovint, be atramos, iš 35 m atstumo) kulkomis, nors vienoje serijoje į taikinį pataiko tris kartus, kurių kiekvienas duoda ne mažiau kaip 1 tašką.

23. Atlikdamas pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkiolika lėkštelių. Lėkštelės skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto. Vienos lėkštelės numušimui egzaminuojamasis turi 2 šovinius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip penkias lėkšteles.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Su Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po minėto egzamino gali pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui apeliaciją dėl minėto egzamino įvertinimo.

Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, egzaminavimo data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo.

Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo. Apeliacijos nagrinėjime dalyvauja Komisija, vykdžiusi egzaminą, kurio rezultatai yra ginčijami.

Apie priimtą sprendimą egzaminuojamasis informuojamas raštu.

___________________

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo

1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS __________________ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO

teoriJOS egzamino

protokolas

200__ m. ___________ d. Nr.

__________________

(vieta)

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos pirmininkas ________________________ ____________________________________________________________________________

Nariai _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatai (procentais)

Žyma apie egzamino išlaikymą/

neišlaikymą

1-oji testo dalis

2-oji testo dalis

1.

2.

3.

4.

Medžioklės egzamino teorijos egzaminą išlaikė _______ asmenų, neišlaikė _______ asmenų.

Komisijos pirmininkas ______________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Nariai ___________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo

2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MISTERIJOS __________________ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO

šaudymo egzamino

protokolas

200__ m. _________________ d. Nr.

__________________

(vieta)

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos pirmininkas________________________

Nariai ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai:

1. Pratimas „Šaudymas į bėgantį šerną“:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatas (kartai)/

Įvertinimas (taškai)

Žyma apie egzamino išlaikymą/neišlaikymą

1 bandymas

2 bandymas

1.

2.

3.

4.

2. Pratimas „Šaudymas į lėkšteles“:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatas (lėkštelių skaičius)

Žyma apie egzamino išlaikymą/neišlaikymą

1 bandymas

2 bandymas

1.

2.

3.

4.

Medžioklės egzamino šaudymo egzaminą išlaikė _____ asmenų, neišlaikė _____ asmenų.

Komisijos pirmininkas ______________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Nariai ___________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...