Jump to content

Pirmo pasaulinio karo peiliai ir durklai


Recommended Posts

Šiek tiek istorijos

 

Be karinių reikalų, peilių ir durklų vaidmuo Žmonijos istorijoje toli gražu nėra vienareikšmis. Viena vertus, nuo akmens amžiaus, kai žmonės išmoko apdoroti akmeninį peilis tapo jų nuolatinis kompanionas, derinant medžioklės įrankių, buities ir ginklų funkcijas. Kita vertus, peiliai ir durklai beveik visada veikė kaip pagalbinis įrankis buityje ir gerokai rečiau kaip ginklas. Istorinės kronikos, pasakojančios apie masinį peilių naudojimą kovų istorijoje, pasak daugumos mokslininkų, hiperbolizuota.

Pagrindinis organizuotų karinių grupuočių ginklas artimoje kovoje  nuo seniausių laikų iki pirmųjų civilizacijų, Antikos ir ankstyvųjų viduramžių buvo ietis ir skydas. Įžymūs romėnų kalavijas, kuriuo buvo ginkluoti legionieriai, masinėse kovose, kai buvo naudojama glausta rikiuotė buvo tik pagalbinis ginklas. Neįmanoma glaustai suformuotoje rikiuotėje mosuoti kertančiais ginklais, romėnų legionieriai puolimui naudojo ietis ir skydus. Trumpi kalavijai buvo naudojami tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, nužudyti jau gulintį, sužeistą kovos lauke priešą, dvikovoje arba paskutinio šanso ginklas klastingo užpuolimo metu.

 

Romenu Kalavijas.jpg

 

Dviprasmiškas ir faktų interpretavimas metraščiuose minint peilių naudojimą mūšio lauke, kaip neva specializuotos kovos peilis.

Metalurgijos plėtra bronzos, vėliau ir geležies amžiuje žmogui suteikė galimybę išgauti naujas medžiagas, o su tuo ir daugiau veiksmingų ginklų. Tam tikros rūšies ginklų paplitimą formavo ir tiesiogiai priklausė nuo amatų vystymosi lygio. Pirmieji bronzos amžiaus ginklai, išskyrus strėlių ir iečių antgalius buvo kirviai, peiliai ir durklai nes įrankius ilgomis geležtėmis išmoko gaminti toli gražu ne visi ir ne visur.

 

Bronzinis durklas.jpg

 

Pagrindiniai ankstyvų civilizacijų karių ginklai buvo lankai, kilpos, ietys, vėzdai, kirviai. Tais laikais tokį sudėtingą ir brangų gaminti ginklą, kaip ilgą peilį ar durklą galėjo sau leisti labai retas.

Žymiausi kovos peiliai iš ankstyvųjų viduramžių istorijos yra senovės germanų peiliai - saksai ir ilgesnė jų versija - skramasaks. Nors pagrindinis germanų kavalerijos ir pėstininkų ginklas buvo, kaip ir anksčiau, ietis ir kirvis, bet ilgi peiliai skramasaksai 6 - 7-a. gana sėkmingai konkuravo su šiaurinių germanų genčių kalavijais.

 

Skramasaks.jpg

 

Tokie peiliai su ilgomis vienpusio galandinimo geležtėmis, buvo randami visoje šiaurinėje Europos teritorijoje nuo Skandinavijos iki pietuose gyvenusių slavų genčių. Saksai pirmiausia buvo duriantys ginklai, kol skramasaksai, kartais su pusiau rankena, jau galėjo būti naudojami kaip pjovimo įrankis. Su kalviško amato paplitimu Šiaurės Europoje, kai meistrai išmoko kalti peilius daugiasluoksnėmis ilgomis geležtėmis, skramasaksai užleido vietą kardams dviašmenėmis geležtėmis. Visa tai prisidėjo prie ginklų kokybės gerinimo, į kurią turėtų būti įtraukta į galingų kombinuotųjų lankų ir arbaletų gamybos plėtrą, taip pat atsirado metalo šarvai, kurie privertė keisti susirėmimų taktiką. Bet kuriuo atveju artimoje kovoje dominavo ilgieji kardai, o durklai ir stiletai vaidino pagalbinį vaidmenį, pavyzdžiui - Misericordia, durklu su siaura, ilga geležte pro šarvų plyšį buvo nužudomas jau gulintis priešininkas, ar vadinamasis durklas kairėje rankoje, - kuriuo oponentas atmušdavo priešo atakas kardu.

 

Sveicaru Durklas.jpg

 

Ši situacija vyravo ilgą laiką, tačiau peiliai nebuvo laikomi profesionalų ginklas, o tarnavo kaip pagalbinis ginklas valstiečių savisaugai, kartu su kitais žemės ūkio įrankiais. Atsiradus šaunamiesiems ginklams, kurie kietus šarvus pavertė nereikalingais ir prisidėjo prie spartaus šaltojo ginklo vystymosi, ypač sparčiai formuojant reguliarias armijas.

 

XVIII a. durtuvai.jpg

 

Kariams, ginkluotiems sunkiomis muškietomis, o vėliau šautuvais buvo svarbu pakeisti nepatogius kalavijus ar kardus į trumpus duriamuosius-pjaunamuosius ginklus. Nepaisant to, šis procesas užtruko šimtus metų ir baigėsi tik 20 amžiaus pradžioje.

 

Trumpieji šaltieji ginklai 20-ojo amžiaus I ketvirtyje

1905 metų rusų-japonų karas Tolimuosiuose Rytuose parodė 19 amžiaus karinių doktrinų nesėkmę naujomis sąlygomis. Koncentruotas artilerijos apšaudymas, kulkosvaidžiai, rankinės granatos, didelis tankis pėstininkų šautuvų ugnies ir kitų naujovių, kurios lėmė milžiniškus nuostolius iš abiejų pusių ir pareikalavo pakeisti mūšio taktiką.

 

Perdarytas Arisaka durtuvas.jpg

 

Masiška artilerijos ugnis pradėta derinti su pėstininkų atakomis, kurios jau vykdomos ir naktį išskleistomis šaulių grandinėmis, pasinaudojant vietovės reljefu. Būtent tada, vykstant susirėmimams artimoje kovoje aiškiai matėsi japonų durklų, Typ 30 Arisaka šautuvui, pranašumas prieš nepatogius Rusijos durtuvus-adatas Mosino šautuvui. Užbaikalės kazokų kariai, kurie neturėjo ginkluotėje durklų, bandė  kovoje užgrobti japoniškus durtuvus, kad turėti savo žinioje artimos kovos ginklą.

 

RUSIJOS IMPERIJOS durtuvai-durklai IX-XX a.jpg

 

 

Nepaisant to, kad visi šie akivaizdūs faktai buvo gerai žinomi, nė viena iš priešininkų pusių artėjant I Pasauliniam (Didžiajam) karui nebuvo pasirengusi tokiai situacijai, kuri susidarė jau pabaigoje pirmų karo metų (1914). Konflikte dalyvavo visų pagrindinių pasaulio galių kariuomenes, karas vyko milžiniškoje teritorijoje su visomis taktinėmis naujovėmis: greitašaudė artilerija, kulkosvaidžiais, tankais, orlaiviais, laivynu, cheminu ginklu. Kariaujančių šalių generolai ir politikai tikėjosi greito mobilaus karo, tačiau teko patirti didelį nusivylimą. Dėl didžiulių gyvosios jėgos nuostolių per pirmuosius karo mėnesius, 1914 metų pabaigoje Vakarų frontas sustingo. Kelių milijonų armijos sugulė, daugiau nei šimto kilometrų fronto linijoje visai nedideliu atstumu priešais vieni kitus, skubiai organizuoti žvalgybos padaliniai, pro spygliuotos vielos atitvarus rengdavo nuolatinius reidus į priešo tranšėjas, rinko žvalgybinę informaciją, bandė pagrobti "liežuvius" (priešo karius).

 

Transejinis peilis Vokietija.jpg

 

Tada ateidavo eilė tranšėjų šturmo komandoms, kurių užduotis buvo įsitvirtinti užimtuose apkasuose, kad parengti sąlygas pagrindinių pėstininkų pajėgų atakai, kad užimti placdarmą. Dėka šių trumpalaikių susirėmimų greitai tapo aišku, kad ginkluotėje turimi  šautuvai su ilgais durtuvais, skirti kovai atvirame lauke, netinka grumtis siaurose tranšėjų sistemose. Kareiviai pradėjo naudoti savo asmeninius peilius, nors karo pradžioje niekam neatrodė, kad asmeninis peilis, paimtas į karą buities reikmėms, bus pagrindinis artimos kovos ginklas pradiniame karo etape.

 

Peilis-durklas Mauser sistemos.jpg

 

Peilių prireikė taip staigiai, kad nuo 1915 metų Vokietijos kariuomenė pradėjo juos pirkti oficialiai. Užsakymai buvo pateikti daugeliui įmonių, kad būtų galima kuo greičiau patenkinti milijoninės armijos reikmes, o kol nebuvo sureguliuotas tiekimas, pagal karių reikalavimą, lauko kalvės ir ginklų remonto dirbtuvės priekinėse linijose pradėjo skubiai gaminti tranšėjinius peilius ir durklus iš sugadintų ir trofėjinių durtuvų, o dažnai ir iš sandėlyje esančių visiškai naujų pėstininkų durtuvų, kurie privalėjo ten būti pagal aprūpinimo statutą. Buvo perdaromi ir sulūžę kardai ar kiti pjaunamieji ginklai, taip pat peiliai buvo gaminami iš visko, ką galima buvo panaudoti tam reikalui.

 

Anglų durtuvas 1888 m. Mk II.jpg

 

Kadangi nė viena iš šalių nesitikėjo užsitęsusio karo, visų šalių armijos pradėjo patirti ginklų ir šaudmenų trūkumą, bet labiausiai tą jautė Koalicijos kariuomenės, kurios buvo atkirstos nuo prieigos prie žaliavų šaltinių. Ginklų gamyba vyko taupant viską, ką tik buvo įmanoma. Į gamybą masiškai buvo diegiamos pigios technologiškai pažangios metalinės makštys durklams, gaminamos štampavimo būdu. Makščių laikmenys juosmeniui dažnai buvo brezentiniai, o ne odos.

Galiausiai, Vokietijoje, nauju baziniu modeliu buvo priimtas 1884-1898 metų pavyzdžio durtuvas, masiškai pradėtas gaminti 1915 metais daugelyje Vokietijos bendrovių. Per laikotarpį nuo 1915 iki 1917 buvo pagaminta daugiau nei pusė milijono vienetų unifikuoto modelio durtuvų su tvirtomis ir funkcionaliomis metalinėmis makštimis. Bavarijos daliniams durtuvo modelis buvo gaminamas su pjūklu nugarinėje geležtės pusėje. Tokie durtuvai kėlė didelį nepasitenkinimą priešininkams: buvo manoma, kad dviejų eilių pjūklas padaro ypač skausmingas ir sunkiai gyjančias žaizdas. Todėl tokio durtuvo savininkų laukdavo nepavydėtinas likimas: patekę į nelaisvę jie buvo nušaunami iš karto, o kartais net žiauriai kankinami. Į karo pabaigą, vokiečių pėstininkai stengdavosi šių durtuvų visaip atsikratyti.

 

Vokiskas naujo modelio durtuvas 1884_1898 metų.jpg

 

Pagal Prūsijos karo ministerijos 1915 m. gegužės 8 dieną įsakymą Nr. 47184/15, kiekviena Vakarų armijos pėstininkų kuopa privalėjo turėti 6 durklo modelio peilius. Ši data gali būti laikoma tranšėjinių peilių-durklų gimimo diena Vokietijos armijoje. 1915 metais, Prūsija užsakė 54000, Bavarija 10000 ir Württemberg 6000 vienetų tranšėjinių durklų, apie likusius karo metų oficialius užsakymus duomenų nėra. Kadangi peiliai apkasų kare pademonstravo savo geriausias pusės ir sulaukė didelio populiarumo tarp karių-šturmuotojų, karo ministerijos 1916 metų vasario 29 užsakymu, tranšėjinių durklų skaičius kiekvienoje pėstininkų kuopoje buvo padidintas iki 12 vienetų. Tų pačių metų liepos 26 dieną buvo padidinta dar kartą - iki 24 vienetų kuopoje. Ir galiausiai, atsižvelgiant į karo ministerijos 1917 metų kovo 20 dienos įsakymą - pasiekė skaičių iki 40 vienetų pėstininkų kuopoje. Be to, tranšėjiniai peiliai-durklai buvo priskirti Vakarų armijos minuotojų ir minosvaidžių kuopų kariams. Tas pats karo ministerijos įsakymas apibrėžė pėstininkų ir minosvaidininkų kuopų aprūpinimą atitinkamai 24 ir 36 vienetais tranšėjų durklais Rytų fronte, nes ten kovos veiksmai virto taip pat poziciniu karu. Šis karo ministerijos potvarkis galiojo iki 1-ojo Pasaulinio karo pabaigos, be jokių pakeitimų. Be oficialiai įteisintų kovos durklų daliniuose taip pat buvo didelis kiekis asmeninių, įvairios gamybos peilių.

 

 

Kanados Mk II 1912 durklas.jpg

 

Yra žinoma bent 27 skirtingų konstrukcijų Pirmojo (Didžiojo) pasaulinio karo tranšėjų durklų ir peilių  su karinės priėmimo į ginkluotę atžymomis, t.y. jie buvo oficialiai įsigyti ir paskirti Vokietijos armijai. Tiesą sakant, ne kiekvienas tranšėjos peilis, įsigytas pagal artilerijos direktorato užsakymą, buvo paženklintas.

Skirtingai nei Vokietijoje, kitoms šalims nepavyko greitai išspręsti peilių-durklų klausimą, šių šalių kariams teko naudoti perimtus - trofėjinius ginklus.

 

Rusijos Durklas 1904.jpg

Amerikiečių durtuvas Model 1905.jpg

 

Armeemesser_universalus Vokietijos Armijos.jpg

 

Pionier sabel M15 karių-isminuotoju durklas.jpg

 

Poignard-Prime - durklas apdovanojimui Prancūzija.jpg

 

 

 

Prancūzų durtuvas 1886_1893_1916.jpg

 

Pugnale da ardito 1916 ITALIJA.jpg

 

 

 

Sutrumpintas 1870_87 metų durtuvas Italija.jpg

 

Transejinis peilis durklo geleztes formos.jpg

 

Transejinis peilis FW Backhaus Vokietija.jpg

 

Tranšėjinis durklas_perdarytas iš LEBEL Prancūzija.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Vytautas

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...